Genel İş Koşulları

1. Kotasyonlar 

Kotasyonlar, sözleşmenin nihai olarak akdedilmesine kadar yükümlülük olmadan devam edecektir.

2. Siparişler 

Ürün siparişleri yazılı ve imzalı olarak alınacak ve siparişin kabulünün tarafımızdan yazılı ve imzalı olarak teyit edilmesi ile sipariş işleme konulacaktır.

3. Teslimat ve Kabul  

Alıcı, vermiş olduğu  herhangi bir taahhüdü konusunda temerrüde düşmüş durumda ise;  teslimat ve dağıtım dönemleri yükümlülüğümüz askıya alınır.

Alıcının ödeme gücüyle ilgili herhangi bir şüphe uyandığı takdirde; teslimatı geri çekme, teminatlara bağlı olarak  işlem yapma, ödemelerin peşin yapılmasını talep etme veya mülkiyetin alıkonulması kapsamında teslim edilmiş olan malların geri alınması konusunda haklarımız saklıdır. Bu şekilde sözleşmeyi feshetmek veya yasal yollara başvurmak yerine ilgili maliyetler çıktıktan sonra orijinal olarak faturalanmış değer üzerinden ürünler alıcıya faturalandırılacak ancak bizim mülkiyetimizde kalacaktır.  

Alıcı; sözleşmesel olarak düzenlendiği şekilde ve zamanda  malları teslim almaktan imtina ederse ve tarafımızdan kaynaklanan herhangi bir kusur olmaksızın kabul konusunda gecikme meydana gelirse; malların teslimi tarafımızdan gerçekleştirilmiş kabul edilir ve alıcı da bu durumda malları teslim almış gibi  zamanında ödeme yapmayı peşin olarak kabul ve taahhüt eder.

Savaş, işletme arızaları,grev,lokavt veya iş uyuşmazlığı ,hammadde kıtlıkları, trafik sorunları, resmi makam emirleri ve diğer olağanüstü hal durumlarında siparişlerin gecikmesi ya da siparişlerin hiç teslim edilmemesi halinde sorumluluğumuz olmayacaktır. İş bu durumların gerçekleşmesi halinde sözleşmeyi feshetme veya bazı maddelerinden çekilme konusunda opsiyonel olarak hak sahibi olduğumuzu alıcı peşin olarak kabul ve taahhüt eder. 

4. Sevkiyat 

Tüm konsinye mallar; yazılı olarak açık şekilde aksi ifade edilmediği sürece; alıcının hesabına ve riskine borç kaydedilir. Malların ilk taşıyıcıya veya taşımayı yapmakla görevli olan sevkiyat elemanlarına teslimi ile mallar alıcının hesabına geçmiş sayılır ve riskten alıcı sorumlu olur. Sevkedilen malların alıcı tarafından hasarlı bir şekilde teslim alındığı iddia edildiğinde; alıcı teslimi izleyen en geç 8 (sekiz) gün içinde ve yazılı şekil şartına uygun olarak ayıp ihbarında bulunmakla yükümlüdür. Ayıp ihbarının bu şartlara uygun olarak yapılmaması veya hiç yapılmaması hallerinde mal hasarsız olarak teslim alınmış kabul edilir.

5. Sorun Giderme 

Yazılı olarak aksi düzenlenmedikçe faturalar derhal, nakden ve defaten ödenecektir. Fatura bedelinin banka havalesi yolu ile ödenmesinden kaynaklanan her türlü masraftan, hesaplanan döviz kuru ile resmi kur arasındaki farktan  alıcı sorumludur. Alıcının dengeleme mahsup veya elde tutma hakkı bulunmamaktadır.

6. Eksiklikler 

Alıcının, tarafımızdan tedarik edilen malların  kalite ve miktarı konusunda herhangi bir şikayeti olduğu takdirde; malların kendisine teslimi tarihinden itibaren 1 hafta içinde sipariş verileri, fatura ve konsinye alma numaralarını da içeren ve şikayetin ayrıntılı olarak açıklandığı bir yazı ile tarafımıza şikayetini bildirecektir. Tedarik edilen malların incelenmemesi veya şikayetlerin zamanında tarafımıza bildirilmemesi halinde tarafımızdan sorumluluk kabul edilmeyecektir. Alıcının yazılı olarak başvurusu neticesinde şikayet incelenecek ve duruma göre mallar değiştirilecek veya opsiyonel olarak mallar iade alınacak ve satın alma fiyatları ramburse edilecektir. Alıcı bunların dışında başkaca herhangi bir  talepte bulunmayacağını (tazminat, kar mahrumiyeti vb) kabul ve taahhüt eder.  Malların iade edilmesi ancak tarafımızca yapılan yazılı mutabakat neticesinde mümkün olacaktır.

7. Mülkiyetin elde tutulması

Mallar, alıcının mülkiyetine ancak, alıcının, karşılıklı iş ilişkilerinden doğan tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda geçer.  Alıcı, tedarik edilen mallar konusundaki hak sahipliğimizi güvence altına almak için talep edilen her türlü tedbirle ilgili olarak bizimle işbirliği yapmakla mükelleftir. Eğer, üçüncü kişiler malların mülkiyetinin muhafazası ile ilgili bir talepte bulunursa alıcı bu durumu derhal tarafımıza bildirmek ve hak sahipliğimizi kanıtlamak hususunda tarafımıza yardımcı olmak zorundadır.

8. Anlaşmazlık Durumu

İhtilaf halinde iş bu sözleşmede düzenlenen hükümler; sözleşmede hüküm bulunmaması halinde ise yürürlükteki yasa maddeleri uygulanacaktır.

9. Yasa ve Yargılama 

Taraflar, iş bu sözleşmenin yorum ve uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözüm mahallinin İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir.

10-Fesih

Taraflardan her biri sözleşme süresinin bitiminden üç ay öncesinde yazılı bildirimde bulunmak suretiyle sözleşmeyi gerekçe göstermeksizin feshedebilir. Bu süre içerisinde alıcı mal talebinde bulunamaz.

Alıcının, iş bu sözleşmede yer alan yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi durumunda sözleşmeyi her zaman fesih hakkımız bulunmaktadır. Böyle bir durumda alıcı, herhangi bir talepte (tazminat,cezai şart,kar mahrumiyeti vb.) bulunamayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Sözleşme, süresinin bitiminden üç ay öncesinde yazılı bildirimle feshedilmezse aynı şartlarla yenilenmiş sayılır.

11-Cezai Şart ve Kar Mahrumiyeti

Alıcı, iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal etmesi halinde -------- TL cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Alıcı, cezai şartla birlikte sözleşmenin feshinden kaynaklanan her türlü zararımızı tazmin etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

12-Süre

İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren …… süreyle akdedilmiştir.

13-Tebligat

Her türlü tebligat için taraflar bu anlaşmada gösterilen adreslerini kanuni ikametgah olarak tayin ve tespit etmişlerdir. Alıcı adres değişikliğinde yeni adresini 15 gün içinde tarafımıza bildirmekle mükelleftir. Aksi takdirde sözleşmedeki adrese yapılacak bilumum tebligatlar geçerli ve yasal sayılacaktır.

14-Delil

Taraflar arasında çıkacak alacak - borç uyuşmazlığı konularında ve diğer konularda tarafımızca tutulan evrak, bordro, rapor, ticari defter ve kayıtların geçerli olacağını, bu kayıt ve evraklara hiçbir sebep ve suretle itiraz edemeyeceğini, delil olarak münhasıran bunlara dayanılacağını alıcı peşinen kabul ve taahhüt eder.